Landbouw

Mestwetgeving

De mestwetgeving is een steeds wijzigende en complexe wetgeving die belangrijke financiële en praktische gevolgen kan genereren voor uw bedrijf. Door onze jarenlange activiteiten in de landbouwsector zijn wij meegegroeid met de wetgeving en de verschillende wijzigingen.
U kan dan ook terecht voor professionele advisering inzake:

 • jaarlijkse aangiftes voor mestbank en VMM,
 • opmaak bemestingsplan en –register,
 • mestverwerkingsplicht en beheer van de certificaten (MVC’s),
 • NER’s en mogelijke uitbreidingen door overname of mestverwerking,
 • berekenen van mestbalans en mestafzet

Premiewetgeving

De premiewetgeving is vanuit de Europese instellingen evenzeer aan continue wijzigingen onderhevig maar vormt voor een hedendaags landbouwbedrijf wel een belangrijk element in de bedrijfsvoering. Wij volgen de wijzigingen in de wetgeving op en kunnen u inzake het huidige GLB ondersteuning aanbieden inzake:

 • Jaarlijkse verzamelaanvraag met bijhorende verplichtingen
 • Zoogkoeienpremies
 • Beheersovereenkomsten
 • Premies jonge landbouwers

Sectoren

Wij kunnen referenties voorleggen uit volgende sectoren: rundvee, varkens, pluimvee, paarden, hondenfokkerij, dierenkliniek, serreteelt, boomkweek, mestverwerking…Ook MER-plichtige bedrijven behoren tot de referenties.

Omgevingswetgeving

Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een landbouwbedrijf is vrij uniek door de specifieke bedrijfsstructuur en activiteiten die een land- en tuinbouwbedrijf kenmerken. Onze jarenlange ervaring in de sector en talloze met succes afgeronde dossiers garanderen u de juiste ondersteuning en begrip.
Het in kaart brengen van mogelijke hinderaspecten is zeer specifiek voor veehouderijen: geur, ammoniak- en stofemissies, gebruik van kwetsbaar grondwater…
Met de invoering van de omgevingsvergunning is een hechte koppeling tussen de vroegere bouw- en milieuvergunning ontstaan. Zowel de regels inzake stedenbouw als inzake milieu dienen nu vooraf afgetoetst en op elkaar afgestemd te worden alvorens een aanvraag kan worden ingediend en succesvol kan afgerond worden. Dit gebeurt in samenspraak met de architect.
Een omgevingsvergunning gaat vaak gepaard met het navolgen van vergunningsvoorwaarden en administratieve verplichtingen. U kan op ons rekenen voor:

 • Integraal milieujaarverslag
 • Opvolging bijzondere voorwaarden inzake grondwater
 • Milieuaudit
 • Impactberekening ammoniakuitstoot op natuur (PAS)